Regelgeving voor oplaadpunten en parkeergarages

By 12 januari 2022Nieuws, Uitgelicht

Eisen voor nieuwbouw in de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen

In de herziene Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive; EPBD III) zijn eisen opgenomen over oplaadpunten voor elektrische auto’s bij nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen. De Nederlandse bouwregelgeving is hierop in 2020 aangepast.

Zo moet bij alle parkeervakken van parkeergelegenheden binnen en buiten woongebouwen met meer dan tien vakken een doorvoer toekomstig aan te brengen kabels en leidingen ten behoeve van laadinfrastructuur worden aangelegd. Voor utiliteitsgebouwen gaan de eisen verder en is vanaf 2025 bij meer dan 20 vakken tenminste één oplaadpunt verplicht.

December 2021 heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan voor nieuwe aanpassingen aan de EPBD. Tot 28 februari 2022 kan iedereen hierop aanvullingen en commentaar aanleveren. In artikel 12 staan eisen voor laadinfrastructuur bij de parkeerfaciliteiten van de gebouwen.

Subsidie voor oplaadpuntenadvies aan VvE’s

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt VvE’s de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor advies bij het aanleggen van één of meer oplaadpunten. Aanvragen is mogelijk vanaf 24 januari 2022. Vanaf dat moment kan subsidie worden aangevraagd voor adviezen die na 5 oktober 2021 zijn opgesteld. Het advies bevat aanbevelingen voor onder meer de verdeling van de kosten, de technische installatie en de brandveiligheid.

Nieuwe eisen oplaadpunten en brandveiligheid parkeergarages in bouwregelgeving

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan een wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Hierin mogen in parkeergarages alleen nog oplaadpunten van het type mode 3 of 4 geplaatst worden. Ook komen er eisen voor een centrale afschakeling van de oplaadpunten en een indicatie van de vakken met een oplaadpunt.

Voor de algemene brandveiligheid wordt geregeld dat bij nieuw te bouwen parkeergarages, onder hoge gebouwen waarin wordt gewoond, in sommige gevallen verplicht een automatische blusinstallatie moet worden toegepast.

Het voorstel is op 16 februari 2022 aan de Tweede Kamer voorgelegd. Het moment van inwerkingtreding is nog niet bekend, maar zal niet plaatsvinden voordat ook de nieuwe omgevingswet in werking treedt.

Nieuwe normering voor brandveiligheid van parkeergarages

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) werkt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een norm voor integrale brandveiligheid van parkeergarages. Aan de hand van deze norm kunnen brandveiligheidsrisico’s van een garage bepaald worden met de bijbehorende maatregelen om de risico’s op een aanvaardbaar niveau te krijgen. In deze norm worden ook de risico’s en maatregelen voor elektrische voertuigen meegenomen. Het Ministerie van BZK beziet aansluitend hierop de aansturing van deze norm in het Besluit bouwwerken leefomgeving voor nieuw te bouwen parkeergarages.

Naar verwachting biedt het NEN de nieuwe norm begin 2022 aan voor consultatie. Normen voor de elektrische installatie van oplaadpunten zijn opgenomen in de bestaande norm NEN 1010 die regelmatig wordt geactualiseerd.

Ontwerpwetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars

Dit wetsvoorstel heeft tot doel belemmeringen weg te nemen bij de plaatsing van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op parkeergelegenheden bij VvE’s door middel van een notificatieplicht (meldingsplicht). In de zomer van 2021 is de internetconsultatie hierover afgerond. Bij het wetsvoorstel zijn de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Justitie en Veiligheid betrokken.

Het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek waarin de uitgangspunten voor de besluitvorming in een VvE staan zal worden aangepast. Na de aanpassing hebben één of meer appartementseigenaars die een oplaadpunt op een parkeergelegenheid willen plaatsen de plicht om het VvE-bestuur hiervan in kennis te stellen (de notificatie). Deze kennisgeving voor het plaatsen van een oplaadpunt vervangt de toestemming van de VvE voor het plaatsen van een oplaadpunt die nu nog nodig is.

Bij de plaatsing van oplaadpunten moet straks worden voldaan aan voorwaarden die in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) zullen worden uitgewerkt. Dit zijn onder meer voorwaarden voor de (brand)veiligheid. De wet Notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars en de AMvB zullen gelijktijdig in werking treden. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel medio 2022 bij de Kamer ingediend.